Uslovi kupovine

 Član 1.

Ovim Pravilnikom o opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodavnice GrafArt https://shop.mamaibeba.rs definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane GrafArt d.o.o. (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem on-line prodaja internet prodavnice www.shop.mamaibeba.rs

Član 2.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu. Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac. 
 

Član 3.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.
 

Član 4.

Sve porudžbine putem https://shop.mamaibeba.rs obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obeju strana.
 

Član 5.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeće korake:

• korak 1 – registracija korisnika na login strani
• korak 2 – izbor modela i količine
• korak 3 – izbor načina isporuke
• korak 4 – izbor načina plaćanja
• korak 5 – upisivanje ličnih podataka za dostavu
• korak 6 – provera sadržaja korisničke korpe i upisanih ličnih podataka
• korak 7 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
• korak 8 – provera povratne poruke od Prodavca i postupanje u skladu sa sadržajem poruke..

 

Član 6.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji. Biće prihvaćene samo pravilne uplate putem Payment Portal Banca Intesa. Uplata postaje važeća tek nakon prihvatanja uplate od strane Prodavca i upučivanje odgovarajuće poruke Kupcu. U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu on-line prodavnice www.trafika.online. Narudžbine sa opcijom plaćanja pouzećem postaju izvršne tek nakon slanja odgovarajuće poruke Kupcu.

 

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja, odnosno prihvatanja porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, dostaviti Kupcu na jedan od sledećih načina: Kupcu će roba biti poslata putem sistema ekspresne dostave pošljki u roku od najviše 72 sata od prihvatanja porudžbine. Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.
 

Član 8.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Kupca .
Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju robe.
U slučaju otkazivanja porudžbine nakon završene transakcije, Prodavac zadržava pravo obustavljanja troškova isporuke, prema cenovniku dostavljača. U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena Kupcu, Kupac će robu moći da lično preuzme po dogovoru sa Prodavcem.

 

Član 9.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacionih zahteva. U dodatku je naveden postupak rešavanja reklamacija. Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje, nadležan je osnovni sud u Beogradu.

 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket možete da preuzmete ovde


Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

  • U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe ili u poruci kojom vas obaveštavamo da ste uspešno poručili artikle) pošaljite nam poštom na adresu GrafArt d.o.o. iz obrasca.
  • Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.
  • Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).
  • Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
  • Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.
  • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.
  • Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

 

Postupak rešavanja reklamacija

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača GrafArt d.o.o., koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine.
Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamaciju prijavi putem telefona 011/
3319225, email-a prodaja@mamibeba.rs ili da reklamirani proizvod  pošalje poštom (na adresu GrafArt d.o.o., Zrenjaninski put 84c, Beograd,)
•    da reklamirani proizvod dostavi u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
•    da podnese na uvid original računa o kupovini
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

GrafArt je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana.
Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3.    otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stave ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
•    da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

GrafArt zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

U slučaju  povraćaja novca za reklamirani proizvod kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GrafArt d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici, u svim ostalim slučajevima novac će biti vraćen na tekući račun kupca.

 

Polisa privatnosti - Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika

U ime www.shop.mamaibeba.rs (GrafArt  d.o.o.) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se odjave sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u GrafArt  d.o.o. su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 
www.shop.mamaibeba.rs se zalaže za očuvanje principa privatnosti u prikupljanju, korišćenju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima www.shop.mamaibeba.rs:
 
•    Dostavlja obaveštenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
•    Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
•    Obezbeđuje mogućnost ažuriranja ili promene podataka.
•    Ograničava dostupnost vaših informacija.
•    Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.
 
www.shop.mamaibeba.rs veoma ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Polisa zaštite privatnosti www.shop.mamaibeba.rs

Ova polisa opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima GrafArta, Web prodavnici www.shop.mamaibeba.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane www.shop.mamaibeba.rs. Kada nam prosledite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišćenja informacija na način kako je to opisano u ovoj polisi.

Tipovi obaveštenja korisnicima

•    Oglasi
•    Lifleti
•    Newsletteri
•    Poštanska pisma
•    Katalozi
•    Telefonski pozivi

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje www.shop.mamaibeba.rs može prikupljati su:
 
•    Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
•    Informacije za naplatu i isporuku (broj kreditne kartice, adresa za isporuku)
•    Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:
 
•    prilikom online registracije korisničkog naloga
•    pri kupovini proizvoda
•    korišćenjem nekog servisa ili usluge
•    pri dostavi ili instalaciji proizvoda ili servisa
•    učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima
•    uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u grafArt d.o.o prodavnicama
•    učestvovanjem u drugim aktivnostima www.shop.mamaibeba.rs

Korišćenje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:
 
•    popunjavanje formi u zahtevima za proizvodima, servisima ili informacijama
•    obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
•    organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
•    ponuda novih proizvoda i servisa
•    poboljšanje efektivnosti naše Web stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
•    sprovođenje istraživanja i analiza
•    slanje informacija u marketinške svrhe
•    obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Prikupljanje informacije o drugim osobama ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili preko nekih drugih opcija.

Prosleđivanje ličnih informacija

www.shop.mamaibeba.rs ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima.
 
www.shop.mamaibeba.rs može imati potrebu da prosledi informacije određenim trećim licima, kao što su naš call centar, franšizne prodavnice, ovlašćeni servis ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova akcija može biti preduzeta u sledećim slučajevima:
 
•    ispunjavanje korisničkih porudžbina
•    slanje marketinških obaveštenja
•    dostavljanje paketa 
•    servisiranje proizvoda
•    održavanje članskog kluba 
•    sprovođenje istraživanja, analiza ili drugih upita
•    slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka
•    procesiranje plaćanja putem kreditnih kartica
 
Treća lica, sa kojima www.shop.mamaibeba.rs ima ugovor su ovlašćena da prosleđene informacije koriste isključivo u svrhe za koje su unajmljena. Kao deo ugovora sa njima, u obavezi su da slede pravila privatnosti koja smo im prosledili i da preduzmu razumne mere predostrožnosti kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka.
 
www.shop.mamaibeba.rs će eventualno biti prinuđena da prosledi lične podatke validnim sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takođe, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonske. www.shop.mamaibeba.rs može proslediti određene lične podatke u slučaju da verujemo da je taj postupak razumno potreban kako bi se zaštitila prava, svojina i sigurnost drugih i nas samih. Isto tako lični podaci se mogu proslediti u slučaju korporacijske prodaje, integrisanja, akvizicije, raspuštanja ili nekog sličnog događaja.

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja www.shop.mamaibeba.rs.
 
Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da koristite link koji se nalazi na dnu obaveštenja.
 
Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke
Bilo da kupujete putem Interneta ili u našim prodavnicama, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. www.shop.mamaibeba.rs ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.
 
S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web stranice www.shop.mamaibeba.rs koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i broj kreditne kartice.
 
Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera, uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Korišćenje Internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

Internet kolačić je mala datoteka koju Web stranica ili e-mail poruka šalje Vašem Internet čitaču, koji ga onda može sačuvati na Vašem hard disku. Naše Web stranice i e-mail poruke koriste Internet kolačiće kako bi maksimalno personalizovali proceduru kupovine na našim Web stranicama. Kolačić simulira neprekidnu konekciju. Oni omogućavaju čuvanje informacija o Vašim podešavanjima i sesijama i dozvoljava pristup Web stranicama bez ponovne personalizacije.
 
Web čitač (browser) se može podesiti da ne prihvata Internet kolačiće. U tom slučaju ćete biti u mogućnosti da gledate naše Web stranice, ali nećete moći da kreirate korisnički nalog ili da napravite porudžbinu.
 
Naš Web server automatski sakuplja informacije kao što su adresa (URL) Web stranice sa koje ste došli, koje stranice ste posetili na našoj Internet prezentaciji, koji Web čitač koristite za pregled naših Web stranica i ostale statističke podatke koji nam pomažu da znamo kako posetioci koriste naše Web stranice.
 
Web stranice www.shop.mamaibeba.rs koriste servise koje obezbeđuju treća lica i koja u naše ime, putem Interneta, analiziraju saobraćaj i posećenost naših Web stranica. Na taj način mogu biti prikupljane anonimne informacije o Vašim posetama našim Web stranicama i Vašoj interakciji sa našim oglašavanjima. Za te potrebe se mogu koristiti tehnologije slične onima koje smo opisali u prethodnim pasusima, kako bi se izmerila efikasnost oglašavanja i e-mailova.

Ažuriranje ličnih podataka

www.shop.mamaibeba.rs želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni. Obezbedili smo nekoliko različitih metoda za ažuriranje istih.
Ako ste kreirali korisnički nalog na www.shop.mamaibeba.rs web stranici, možete ažurirati Vaše podatke nakon prijave.
 

Sakupljanje informacija o deci

www.shop.mamaibeba.rs neće svesno ili namerno prikupljati lične podatke  putem Interneta od dece koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.
Kontakt podaci
 
GrafArt d.o.o.
Adresa: Zrenjaninski put 84c, 11210 Beograd
E-mail: podrska@e-Trafika.rs
Telefon: + 381 11 33 19 225
PIB: 105459276
Matični broj: 20385944
Tekući račun: 220-88036-18

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 

Reklamacije

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača GrafArt d.o.o., koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine.

Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamaciju prijavi putem telefona 011/
3319225, email-a prodaja@mamaibeba.rs ili da reklamirani proizvod  pošalje poštom (na adresu GrafArt d.o.o., Zrenjaninski put 84c, Beograd,)
•   da reklamirani proizvod dostavi u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
•    da podnese na uvid original računa o kupovini
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

GrafArt je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana.
Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3.    otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stave ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
•    da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

GrafArt zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

U slučaju  povraćaja novca za reklamirani proizvod kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GrafArt d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici, u svim ostalim slučajevima novac će biti vraćen na tekući račun kupca.